Sitecore Developer

Wprowadzenie Dziękujemy za zainteresowanie ofertą. Prosimy o wypełnienie poniższego formularza.
Dane personalne
*
*
* Podanie Twojego adresu e-mail pozwoli nam na prawidłową identyfikację w systemie.
✓ OK
Plik CV Proszę wgrać plik CV.
CV
Nie wybrano pliku Akceptowane formaty plików to: doc, docx, pdf, rtf, txt, odt, jpg, gif, jpeg, bmp, png. Maksymalny rozmiar pliku to 4 MB. *
Dodaj więcej plików
Forma zatrudnienia, oczekiwania finansowe
*

*
Dostępność
*
Polecenie pracownika Wpisz e-mail pracownika, który Cię rekomenduje
 
Poniżej znajdują się dwie klauzule informacyjne dla osób:
1. Rekrutujących się z którymi zawrzemy umowę o pracę,
2. Rekrutujących się z którymi zawrzemy umowę cywilnoprawną
Prosimy o zapoznanie się z odpowiednią klauzulą informacyjną dotyczącą Twojej sytuacji.
Niniejszy proces rekrutacji oraz przyszłe procesy rekrutacji są prowadzone przy pomocy wsparcia ze strony Spółki 45Avenue Sp. z o.o. z którą mamy podpisaną umowę powierzenia danych osobowych. W/w Spółka nie jest administratorem danych. Administratorem danych jest Spółka wskazana poniżej w klauzuli informacyjnej. Podczas procesu rekrutacji Spółka 45Avenue Sp. z o.o. korzysta ze wsparcia firmy elevato S.A, która udostępnia platformę rekrutacyjną.

KLAUZULA INFORMACYJNA – REKRUTACJA – UMOWA O PRACĘ

Zgodnie z art. 13 i art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:
1. Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Spark Warsaw sp. z o.o., ul. KRS 0000861526, Cybernetyki 19, 02-677 Warszawa (dalej również jako „Pracodawca” lub „Administrator”). Kontakt z administratorem jest możliwy poprzez e-mail: hallo@fcbhealth.pl lub na podany adres siedziby, będący również adresem korespondencyjnym.
2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się pod adresem e-mail iod@sparkwarsaw.pl lub pisemnie pod adresem Administratora wskazanym powyżej.
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane:
a) w celu podjęcia czynności niezbędnych do zawarcia umowy, na Państwa żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
b) w zakresie wynikającym z przepisów prawa, w szczególności Kodeksu Pracy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu realizacji procesu rekrutacyjnego,
c) w razie udostępnienia przez Kandydata innych danych niż wymagane przepisami prawa – na podstawie jego zgody, w celu realizacji procesu rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, a w razie udostępnienia danych szczególnej kategorii, także art. 9 ust. 2 lit. a RODO),
d) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed takimi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a w razie udostępnienia danych szczególnej kategorii, także art. 9 ust. 2 lit. f RODO).
e) w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody - na potrzeby uwzględnienia przy przyszłych rekrutacjach (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, zaś danych o szczególnej kategorii na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a RODO).
f) w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody - do kontaktu z osobami wskazanymi przez kandydata jako udzielające referencji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
g) w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody na przekazanie nam Pani/ Pana kandydatury, otrzymaliśmy Pani/ Pana dane od firm, które zajmują się rekrutacją na nasze zlecenie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
h) w przypadku przekazania nam Pani/ Pana danych osobowych od osoby polecającej Panią/ Pana na dane stanowisko w naszej Spółce początkowo przetwarzamy dane osobowe na podstawie zgody, a następnie w celach rekrutacyjnych wskazanych w niniejszej klauzuli informacyjnej (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w dalszej kolejności możemy przetwarzać dane osobowe w związku z regulaminem poleceń, w tym może przekazać polecającemu informacje o zatrudnieniu lub braku zatrudnienia, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
i) Ze względu na charakter prowadzenia procesu (lub procesów) rekrutacji za pośrednictwem elektronicznego systemu elevato, Pani/Pana adres e-mail będzie przetwarzany w celu identyfikacji Kandydata w systemie rekrutacyjnym elevato. Taka funkcja identyfikująca pomaga prawidłowo realizować Pani/Pana uprawnienia wynikające z RODO, np. odwołania zgody, aktualizacji danych, uzyskania ich treści, itp. Stanowi to prawnie uzasadniony interes administratora danych, a podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeśli nie chcesz podawać w/w danych, rekrutuj się za pomocą adresu e-mail rekrutacje@ipghealth.pl.
j) W celu uzyskania większego zakresu informacji, np. o oczekiwaniach finansowych – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora z art. 6 ust. 1 lit. f RODO za jaki uważa się konieczność oceny Państwa kandydatury;
k) W celu oceny kandydatury w zakresie danych „wytworzonych” przez Pracodawcę w toku rekrutacji np. formularze oceny kandydata na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. uzasadniony interes Administratora za jaki uważa się konieczność zweryfikowania Państwa kandydatury;
l) W celu weryfikacji profili zawodowych na portalach do tego przeznaczonych dzięki którym wyszukujemy kandydatów do pracy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. uzasadniony interes Administratora za jaki uważa się poszukiwanie kandydata dopasowanego do oferty pracy.
Zgodnie z art. 221 Kodeksu pracy: „§ 1. Pracodawca żąda od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących: 1) imię (imiona) i nazwisko; 2) datę urodzenia; 3) dane kontaktowe wskazane przez taką osobę; 4) wykształcenie; 5) kwalifikacje zawodowe; 6) przebieg dotychczasowego zatrudnienia. § 2. Pracodawca żąda podania danych osobowych, o których mowa w § 1 pkt 4-6, gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku.” Jest to zakres danych osobowych wymaganych domyślnie – obowiązek podania innych danych może wynikać ze szczegółowych przepisów prawa.
UWAGA: udostępnienie przez kandydata informacji przekraczających minimalny zakres danych regulowany prawem pracy to wyraźne działanie równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie tych danych w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Dane szczególnej kategorii to np. dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane dotyczące zdrowia – jeśli chcesz nam przekazać te dane osobowe, to jest to Pani/ Pana wyraźna inicjatywa, a na każdą z tych kategorii danych potrzebujemy odrębnej zgody, którą można wyrazić poprzez jej zaznaczenie lub przesłanie nam odrębnego oświadczenia na adres e-mail IOD wskazany w pkt 2 powyżej. W przeciwnym razie zanonimizujemy te dane i nie będziemy ich przetwarzać, ponieważ do nich przetwarzania potrzebujemy Pani/Pana odrębnej wyraźnej zgody z art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
4. Co do zasady, Państwa dane osobowe nie są pozyskiwane w sposób inny niż od Państwa. Wyjątkowo, w przypadku Państwa uprzedniej zgody, dane osobowe zostały nam przekazane przez podmioty specjalizujące się w rekrutacji, w ramach systemu poleceń lub przez osoby udzielające referencji. Kategorie pozyskanych danych osobowych to imię, nazwisko, dane kontaktowe, informacje o wykształceniu, historia zatrudnienia oraz inne dane podane przez Państwa w dokumentach aplikacyjnych.
5. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
a) podmioty świadczące usługi w obszarze wsparcia rekrutacyjnego (Spółka 45 Avenue Sp. z o.o., która jako podmiot przetwarzający prowadzi proces rekrutacyjny na rzecz Pracodawcy oraz Spółka elevato S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Batorego 3/6, 43-300 Bielsko-Biała),
b) firmy świadczące usługi lub dostarczające rozwiązania informatyczne;
c) firmy świadczące usługi kurierskie i pocztowe;
d) wskazane przez kandydata osoby udzielające referencji (w przypadku kontaktu z zapytaniem o rekomendacje);
e) firmy świadczące usługi kadrowe.
f) organom państwowym upoważnionym do dostępu do danych w zakresie i celu określonym w przepisach szczególnych,
g) podmiotom wspierającym administratora w procesie rekrutacji, w tym dostarczającym systemy informatyczne, za pośrednictwem których proces rekrutacyjny jest prowadzony,
h) podmiotom odpowiedzialnym za ochronę mienia, podmiotom audytorskim, podmiotom świadczącym usługi doradcze, kancelariom prawnym,
i) Spółki z Grupy Kapitałowej 45 Avenue sp z o.o.
j) Osoba, która Panią/ Pana poleciła w ramach programu poleceń.
6. Państwa dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG). Mając jednak na uwadze usługi świadczone przez podwykonawców Administratora przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, Administrator może zlecać wykonanie określonych czynności bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG co może powodować przekazanie Państwa danych poza obszar EOG.
Państwa odbiorców spoza EOG, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG. W przypadku odbiorców na terytorium Państw nieobjętych decyzją Komisji Europejskiej, w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony, Administrator zawiera umowy z odbiorcami Państwa danych osobowych, w oparciu o standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO.
Kopię standardowych klauzul umownych można uzyskać od Administratora, zwracając się pod dane kontaktowe podane powyżej. Zastosowany przez Administratora sposób zabezpieczenia Państwa danych jest zgodny zasadami przewidzianymi w rozdziale V RODO. Mogą Państwo zażądać dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia.
7. Dane osobowe są przetwarzane:
a) Do momentu zakończenia procesu rekrutacji oraz przez okres niezbędny po zakończeniu rekrutacji rozumianego jako podpisanie umowy z kandydatem,
b) wycofania zgody, w zakresie w jakim przesyłasz w dokumentach aplikacyjnych dane osobowe wykraczające poza art. 22[1] Kodeksu pracy,
c) w przypadku wyrażenia dodatkowych zgód, np. na kontakt z osobą w sprawie referencji przez okres ważności zgody do momentu jej wycofania, jednakże nie dłużej niż przez okres prowadzenia rekrutacji;
d) w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora przez okres realizacji interesu, jednakże nie dłużej niż do momentu złożenia sprzeciwu lub do momentu zakończenia procesu rekrutacji (w zależności, która okoliczność wystąpi jako pierwsza);
e) w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych - do czasu wycofania udzielonej zgody, jednakże nie dłużej niż przez okres dwóch lat od dnia udzielenia przez kandydata zgody na przetwarzanie danych w przyszłych rekrutacjach.
f) W razie uzasadnionej informacji o możliwości wystąpienia roszczeń, dane osobowe będą także przechowywane do upływu terminów ich przedawnienia, chyba że złożą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych.
8. Przysługuje Państwu:
a) Prawo dostępu do swoich danych osobowych (do informacji o przetwarzaniu i kopii danych). Wyjątek: gdy dostarczenie stałoby w sprzeczności z prawem Unii Europejskiej lub prawem państwa członkowskiego, w szczególności z ustawowym obowiązkiem zachowania tajemnicy. Sposób realizacji takiego żądania nie może wpływać niekorzystnie na prawa i wolności innych osób, a w szczególności nie może wiązać się z ujawnieniem dotyczących ich danych.
b) Prawo do przenoszenia swoich danych osobowych (uzyskania danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego). Wyjątek: gdy dane nie były zebrane od osoby, której dane dotyczą lub przetwarzanie nie odbywa się w sposób zautomatyzowany (w formie elektronicznej) na podstawie zgody lub umowy z osobą, której dane dotyczą.
c) Prawo do sprostowania swoich danych osobowych (poprawienia nieprawidłowych lub uzupełnienia niekompletnych danych). Wyjątek: gdy w wyniku spełnienia żądania uzupełnienia danych, ich zakres stałby się nieadekwatny, tj. zbyt szeroki w stosunku do celów przetwarzania.
d) Prawo do usunięcia swoich danych osobowych (bycia zapomnianym). Wyjątki: gdy przetwarzanie jest niezbędne: do korzystania z prawa wolności wypowiedzi i informacji; do realizacji obowiązku wynikającego z przepisu prawa Unii Europejskiej lub prawa państwa członkowskiego; do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej organizacji; z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego; do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; gdy jest prawdopodobne, że usunięcie danych uniemożliwi lub poważnie utrudni przetwarzanie danych do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych.
e) Prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (zawieszenia przetwarzania do czasu sprawdzenia poprawności, rozstrzygnięcia sporu lub na żądanie). Wyjątek: gdy dane były przetwarzane zgodnie z prawem, dane nie są potrzebne osobie, której dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, ani nie jest rozpatrywany spór co do prawidłowości danych lub sprzeciw wobec przetwarzania danych.
f) Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (zaprzestania przetwarzania danych w konkretnych celach). Składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Państwa szczególną sytuacją. Wyjątek 1: gdy sprzeciw dotyczy przetwarzania opartego na zgodzie, umowie, niezbędnego do wykonania obowiązku prawnego lub zadania w interesie publicznym, lub niezbędnego do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, i innej osoby fizycznej. Wyjątek 2: gdy administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
g) Wycofania zgody na przetwarzanie danych w każdym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
9. Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
10. Podanie danych, gdy wyszukujemy kandydata za pomocą profili zawodowych na portalach do tego przeznaczonych, to podanie danych jest dobrowolne, niemniej, gdy chcesz złożyć swoją kandydaturę, to prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie [imienia, nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia – w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy na określonym stanowisku + niektóre stanowiska mają dalsze wymogi ustawowe] jest wymagane przepisami prawa, a w pozostałym zakresie – dobrowolne. W razie niepodania danych osobowych objętych wymogiem ustawowym, Państwa kandydatura może zostać odrzucona. Podanie danych dla celów przyszłych rekrutacji jest w pełni dobrowolne, niepodanie danych uniemożliwi udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych. Podanie danych w ramach poleceń pracowniczych/ od innych firm jest w pełni dobrowolne, brak podania danych spowoduje, że nie będziemy mieli informacji o Państwa kandydaturze. Podanie danych w celu skontaktowania się z osobą udzielającą referencji jest w pełni dobrowolne, brak podania danych uniemożliwi nam kontakt z tą osobą. W przypadku adresu e-mail, które to pole jest oznaczone jako niezbędne do wypełnienia (dana identyfikująca, pozwalająca nam na prawidłową identyfikację w systemie), brak podania adresu e-mail uniemożliwia wzięcie udziału w rekrutacji prowadzonej przez system rekrutacyjny. Kandydat ma jednocześnie zapewnione alternatywne formy zgłoszenia kandydatury poprzez e-mail: rekrutacje@ipghealth.pl. Podanie informacji o oczekiwaniach finansowych, formie zatrudnienia czy dostępności jest przez nas wymagane, brak podania danych uniemożliwi nam weryfikację Państwa kandydatury. Podanie danych w celach związanych z dochodzeniem, ustaleniem i obroną roszczeń będzie obowiązkowe, ale tylko wtedy, gdy zmaterializuje się konieczność realizacji celu.
11. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), mogący wywoływać skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację.


KLAUZULA INFORMACYJNA – REKRUTACJA – UMOWA CYWILOPRAWNA
Zgodnie z art. 13 i art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:
1. Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Spark Warsaw sp. z o.o., ul. Cybernetyki 19, 02-677 Warszawa (dalej również jako „Pracodawca” lub „Administrator”). Kontakt z administratorem jest możliwy poprzez e-mail: hallo@fcbhealth.pl lub na podany adres siedziby, będący również adresem korespondencyjnym.
2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się pod adresem e-mail iod@sparkwarsaw.pl lub pisemnie pod adresem Administratora wskazanym powyżej.
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane:
a) w celu podjęcia czynności niezbędnych do zawarcia umowy, na Państwa żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
b) jeśli przekazujesz nam więcej danych niż wymagany, przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych - (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, zaś co do danych szczególnej kategorii - art. 9 ust. 2 lit. a RODO), wymagamy podania danych w zakresie: imię (imiona) i nazwisko; 2) dane kontaktowe wskazane przez taką osobę; 3) wykształcenie; 4) kwalifikacje zawodowe; 5) przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
c) w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody - na potrzeby uwzględnienia przy przyszłych rekrutacjach (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), co do danych zwykłych, zaś danych o szczególnej kategorii na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a RODO;
d) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed takimi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a w razie udostępnienia danych szczególnej kategorii, także art. 9 ust. 2 lit. f RODO).
e) w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody - do kontaktu z osobami wskazanymi przez kandydata jako udzielające referencji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
f) w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody na przekazanie nam Pani/ Pana kandydatury, otrzymaliśmy Pani/ Pana dane od firm, które zajmują się rekrutacją na nasze zlecenie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
g) w przypadku przekazania nam Pani/ Pana danych osobowych od osoby polecającej Panią/ Pana na dane stanowisko w naszej Spółce początkowo przetwarzamy dane osobowe na podstawie zgody, a następnie w celach rekrutacyjnych wskazanych w niniejszej klauzuli informacyjnej (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w dalszej kolejności możemy przetwarzać dane osobowe w związku z regulaminem poleceń, w tym może przekazać polecającemu informacje o zatrudnieniu lub braku zatrudnienia, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
h) Ze względu na charakter prowadzenia procesu (lub procesów) rekrutacji za pośrednictwem elektronicznego systemu elevato, Pani/Pana adres e-mail będzie przetwarzany w celu identyfikacji Kandydata w systemie rekrutacyjnym elevato. Taka funkcja identyfikująca pomaga prawidłowo realizować Pani/Pana uprawnienia wynikające z RODO, np. odwołania zgody, aktualizacji danych, uzyskania ich treści, itp. Stanowi to prawnie uzasadniony interes administratora danych, a podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeśli nie chcesz podawać w/w danych, rekrutuj się za pomocą adresu e-mail rekrutacje@ipghealth.pl.
i) W celu uzyskania większego zakresu informacji, np. o oczekiwaniach finansowych – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora z art. 6 ust. 1 lit. f RODO za jaki uważa się konieczność oceny Państwa kandydatury;
j) W celu oceny kandydatury w zakresie danych „wytworzonych” przez Pracodawcę w toku rekrutacji np. formularze oceny kandydata na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. uzasadniony interes Administratora za jaki uważa się konieczność zweryfikowania Państwa kandydatury;
k) W celu weryfikacji profili zawodowych na portalach do tego przeznaczonych dzięki którym wyszukujemy kandydatów do pracy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. uzasadniony interes Administratora za jaki uważa się poszukiwanie kandydata dopasowanego do oferty pracy.
4. Co do zasady, Państwa dane osobowe nie są pozyskiwane w sposób inny niż od Państwa. Wyjątkowo, w przypadku Państwa uprzedniej zgody, dane osobowe zostały nam przekazane przez podmioty specjalizujące się w rekrutacji, w ramach systemu poleceń lub przez osoby udzielające referencji. Kategorie pozyskanych danych osobowych to imię, nazwisko, dane kontaktowe, informacje o wykształceniu, historia zatrudnienia oraz inne dane podane przez Państwa w dokumentach aplikacyjnych.
5. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
a) podmioty świadczące usługi w obszarze wsparcia rekrutacyjnego (Spółka 45 Avenue Sp. z o.o., która jako podmiot przetwarzający prowadzi proces rekrutacyjny na rzecz Pracodawcy oraz Spółka elevato S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Batorego 3/6, 43-300 Bielsko-Biała),
b) firmy świadczące usługi lub dostarczające rozwiązania informatyczne;
c) firmy świadczące usługi kurierskie i pocztowe;
d) wskazane przez kandydata osoby udzielające referencji (w przypadku kontaktu z zapytaniem o rekomendacje);
e) firmy świadczące usługi kadrowe.
f) organom państwowym upoważnionym do dostępu do danych w zakresie i celu określonym w przepisach szczególnych,
g) podmiotom wspierającym administratora w procesie rekrutacji, w tym dostarczającym systemy informatyczne, za pośrednictwem których proces rekrutacyjny jest prowadzony,
h) podmiotom odpowiedzialnym za ochronę mienia, podmiotom audytorskim, podmiotom świadczącym usługi doradcze, kancelariom prawnym,
i) Spółki z Grupy Kapitałowej 45Avenue,
j) Osoba, którą Panią/ Pana poleciła w ramach programu poleceń.
6. Państwa dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG). Mając jednak na uwadze usługi świadczone przez podwykonawców Administratora przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, Administrator może zlecać wykonanie określonych czynności bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG co może powodować przekazanie Państwa danych poza obszar EOG.
Państwa odbiorców spoza EOG, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG. W przypadku odbiorców na terytorium Państw nieobjętych decyzją Komisji Europejskiej, w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony, Administrator zawiera umowy z odbiorcami Państwa danych osobowych, w oparciu o standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO.
Kopię standardowych klauzul umownych można uzyskać od Administratora, zwracając się pod dane kontaktowe podane powyżej. Zastosowany przez Administratora sposób zabezpieczenia Państwa danych jest zgodny zasadami przewidzianymi w rozdziale V RODO. Mogą Państwo zażądać dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia.
7. Do momentu zakończenia procesu rekrutacji oraz przez okres niezbędny po zakończeniu rekrutacji rozumianego jako podpisanie umowy z kandydatem,
a) wycofania zgody, w zakresie w jakim przesyłasz w dokumentach aplikacyjnych dane osobowe wykraczające poza art. 22[1] Kodeksu pracy,
b) w przypadku wyrażenia dodatkowych zgód, np. na kontakt z osobą w sprawie referencji przez okres ważności zgody do momentu jej wycofania, jednakże nie dłużej niż przez okres prowadzenia rekrutacji;
c) w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora przez okres realizacji interesu, jednakże nie dłużej niż do momentu złożenia sprzeciwu lub do momentu zakończenia procesu rekrutacji (w zależności, która okoliczność wystąpi jako pierwsza);
d) w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych - do czasu wycofania udzielonej zgody, jednakże nie dłużej niż przez okres dwóch lat od dnia udzielenia przez kandydata zgody na przetwarzanie danych w przyszłych rekrutacjach.
e) W razie uzasadnionej informacji o możliwości wystąpienia roszczeń, dane osobowe będą także przechowywane do upływu terminów ich przedawnienia, chyba że złożą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych.
8. Przysługuje Państwu:
a) Prawo dostępu do swoich danych osobowych (do informacji o przetwarzaniu i kopii danych). Wyjątek: gdy dostarczenie stałoby w sprzeczności z prawem Unii Europejskiej lub prawem państwa członkowskiego, w szczególności z ustawowym obowiązkiem zachowania tajemnicy. Sposób realizacji takiego żądania nie może wpływać niekorzystnie na prawa i wolności innych osób, a w szczególności nie może wiązać się z ujawnieniem dotyczących ich danych.
b) Prawo do przenoszenia swoich danych osobowych (uzyskania danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego). Wyjątek: gdy dane nie były zebrane od osoby, której dane dotyczą lub przetwarzanie nie odbywa się w sposób zautomatyzowany (w formie elektronicznej) na podstawie zgody lub umowy z osobą, której dane dotyczą.
c) Prawo do sprostowania swoich danych osobowych (poprawienia nieprawidłowych lub uzupełnienia niekompletnych danych). Wyjątek: gdy w wyniku spełnienia żądania uzupełnienia danych, ich zakres stałby się nieadekwatny, tj. zbyt szeroki w stosunku do celów przetwarzania.
d) Prawo do usunięcia swoich danych osobowych (bycia zapomnianym). Wyjątki: gdy przetwarzanie jest niezbędne: do korzystania z prawa wolności wypowiedzi i informacji; do realizacji obowiązku wynikającego z przepisu prawa Unii Europejskiej lub prawa państwa członkowskiego; do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej organizacji; z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego; do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; gdy jest prawdopodobne, że usunięcie danych uniemożliwi lub poważnie utrudni przetwarzanie danych do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych.
e) Prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (zawieszenia przetwarzania do czasu sprawdzenia poprawności, rozstrzygnięcia sporu lub na żądanie). Wyjątek: gdy dane były przetwarzane zgodnie z prawem, dane nie są potrzebne osobie, której dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, ani nie jest rozpatrywany spór co do prawidłowości danych lub sprzeciw wobec przetwarzania danych.
f) Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (zaprzestania przetwarzania danych w konkretnych celach). Składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Państwa szczególną sytuacją. Wyjątek 1: gdy sprzeciw dotyczy przetwarzania opartego na zgodzie, umowie, niezbędnego do wykonania obowiązku prawnego lub zadania w interesie publicznym, lub niezbędnego do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, i innej osoby fizycznej. Wyjątek 2: gdy administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
g) Wycofania zgody na przetwarzanie danych w każdym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
9. Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
10. Podanie danych, gdy wyszukujemy kandydata za pomocą profili zawodowych na portalach do tego przeznaczonych, to podanie danych jest dobrowolne, niemniej, gdy chcesz złożyć swoją kandydaturę, to prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Podanie danych osobowych w zakresie: imię (imiona) i nazwisko; 2) dane kontaktowe wskazane przez taką osobę; 3) wykształcenie; 4) kwalifikacje zawodowe; 5) przebieg dotychczasowego zatrudnienia w celach zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej jest konieczne w celu przeprowadzania rekrutacji i zawarcia umowy. Brak podania danych uniemożliwi lub znacznie utrudni nam w/w cele. Podanie danych dla celów przyszłych rekrutacji jest w pełni dobrowolne, niepodanie danych uniemożliwi udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych. Podanie danych w ramach poleceń pracowniczych/ od innych firm jest w pełni dobrowolne, brak podania danych spowoduje, że nie będziemy mieli informacji o Państwa kandydaturze. Podanie danych w celu skontaktowania się z osobą udzielającą referencji jest w pełni dobrowolne, brak podania danych uniemożliwi nam kontakt z tą osobą. W przypadku adresu e-mail, które to pole jest oznaczone jako niezbędne do wypełnienia (dana identyfikująca, pozwalająca nam na prawidłową identyfikację w systemie), brak podania adresu e-mail uniemożliwia wzięcie udziału w rekrutacji prowadzonej przez system rekrutacyjny. Kandydat ma jednocześnie zapewnione alternatywne formy zgłoszenia kandydatury poprzez e-mail: rekrutacje@ipghealth.pl. Dane szczególnej kategorii to np. dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane dotyczące zdrowia – jeśli chcesz nam przekazać te dane osobowe, to jest to Pani/ Pana wyraźna inicjatywa, a na każdą z tych kategorii danych potrzebujemy odrębnej zgody, którą można wyrazić poprzez jej zaznaczenie. W przeciwnym razie zanonimizujemy te dane i nie będziemy ich przetwarzać, ponieważ do nich przetwarzania potrzebujemy Pani/Pana odrębnej wyraźnej zgody z art. 9 ust. 2 lit. a RODO. Podanie informacji o oczekiwaniach finansowych, formie zatrudnienia czy dostępności jest przez nas wymagane, brak podania danych uniemożliwi nam weryfikację Państwa kandydatury. Podanie danych w celach związanych z dochodzeniem, ustaleniem i obroną roszczeń będzie obowiązkowe, ale tylko wtedy, gdy zmaterializuje się konieczność realizacji celu.
11. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), mogący wywoływać skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację.